16/06/2020

YVA-menettely maamassojen läjitysalueesta käynnistynyt

KaiCell Fibers Oy on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn biotuotetehtaan maamassojen läjitysalueelle. Ennen varsinaisen tehdasalueen rakentamista alueelle on tehtävä tasausta ja maansiirtotöitä ja pintakerrokset pitää poistaa. Läjitettävien pintamaiden määrä on arviolta enintään 5 Mm3. KaiCell Fibers Oy selvittää nyt maamassojen läjitysalueen perustamista varsinaisen tehdasalueen ulkopuolelle, mahdollisimman lähelle tehdasaluetta. Läjitysalueelle ei sijoitu teollista toimintaa. Maansiirtotyön arvioitu kesto on noin 1-2 vuotta. Ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt, kun yhtiö on toimittanut arviointiohjelman yhteysviranomaiselle Kainuun Ely-keskuskelle.

YVA-ohjelman ja -selostuksen laatimisesta vastaa hankevastaavan toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n asiantuntijat. YVA-menettelyn edetessä hankesuunnitelmia tarkennetaan teknisten ratkaisujen ja käytettävän alueen rajausten osalta. YVA-menettelyn arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 loppuun mennessä. YVA-menettelyn päättymisen jälkeen hankkeelle haetaan tarvittavat luvat. Hankkeen toteutusaikataulu riippuu biojalostamohankkeen aikataulusta. YVA-ohjelmaan voi tutustua yhteysviranomaisen palvelussa www.ymparisto.fi/biojalostamonlajitysalueYVA