07/04/2022

Ympäristölupapäätös maankaatopaikan perustamiselle

KaiCell Fibers Oy saanut valmiiksi lupaprosessin tehdasalueelta poistettavien maamassojen sijoittamiselle tehdasalueen ulkopuolelle sille varatulle alueelle tontin luoteisrajalle. Ennen varsinaisen tehdasalueen rakentamista tonttia on tasattava ja vähintään kaikki turvepitoiset pintakerrokset pitää poistaa raskaasti liikennöityjen alueiden ja rakennusten alta. Läjitettävien pintamaiden määrä on arvioitu olevan enintään 5 Mm3. Maansiirtotyön arvioitu kesto on noin 1-2 vuotta. Ympäristövaikutusten minimoimiseksi valumavedet selkeytetään ennen vesistöön johtamista. Läjitysalueelle ei sijoitu teollista toimintaa eikä sinne kuljeteta jätteitä rakennusvaiheen eikä tehtaan toiminnan aikana. Alue maisemoidaan kun maansiirtotyöt valmistuvat.