KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Tälle sivulle on koottu usein esitettyjä biojalostamoa koskevia kysymyksiä.

Mitä Paltamon tehdas tuottaa?

Päätuotteemme on havupuusta (mänty ja kuusi) valmistettu kemiallinen sulfaattisellu, joka tunnetaan myös nimellä NBSK (Northern Bleached Softwood Kraft). Pienempi osuus (noin 15 %) on lehtipuusta (koivusta) saatua kemiallista sellua, joka tunnetaan myös nimellä BHKP (Bleached Hardwood Kraft Pulp). Molemmat tuotetaan paikallisesta kuitupuusta yhdellä linjalla.

Mikä on tehtaan kapasiteetti?

Suunniteltu vuotuinen tuotantokapasiteetti on 600 000 ADMT (ilmakuivattu tonni) sellua, jakautuen noin 85/15 prosenttia havupuuta/lehtipuuta.

Kuinka tehdas varmistaa kuitupuun toimituksen?

Puu hankitaan paikallisesti. Se vähentää myös kuljetusmatkaa ja CO2-päästöjä.

Millaista puuta käytetään?

Tehdas käyttää kuitupuuta pääosin nuorista ja keski-ikäisistä talousmetsistä. Harvennus varmistaa metsien terveen kasvun. Metsien tyypillinen puulajijakauma käsittää havupuun lisäksi myös koivua. Tämän vuoksi on järkevää, että osa (15 %) tehtaan tuotannosta on lehtipuumassaa.

Onko Kainuun alueella käytettävissä riittävästi metsävaroja?

Viimeisen kymmenen vuoden aikana vain noin puolet Kainuun alueen metsien vuosittaisesta kasvusta on hakattu (Lähde: LUKE). Kuitupuun alhaisen kysynnän vuoksi harvennukset ovat viivästyneet. Lisääntynyt harvennus ja hakkuut hyödyttävät sekä metsän kasvua että aluetaloutta.

Kuinka paljon puuta tarvitaan?

Tehdas käyttää vuosittain noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä puuraaka-ainetta. Kuitupuun lisäksi tehtaalla käytetään sahojen sivutuotteena syntyvää haketta.

Kuinka suuri osa puusta tulee sertifioiduista metsistä?

Noin neljäsosa Kainuun metsämaasta on joko suojeltu tai talousmetsäkäyttöä on muuten rajoitettu. Yli 90 % talousmetsistä on sertifioitu. Tehdas tukee kestävää metsätaloutta ja sertifioi puunhankintajärjestelmänsä.

Mikä aikataululla tehdas rakennetaan ja käynnistetään?

Tavoitteena on tehdä investointipäätös vuonna 2022, kun ympäristölupaprosessi on valmis. Kolmen vuoden rakennusvaiheen jälkeen tuotanto alkaa vuoden 2024/2025 aikana.

Miksi tehdasalue on niin erikoisen muotoinen?

Tehdasalueen suunnittelussa otetaan huomioon tulevan toiminnan tarpeet. Suunnittelussa yhdistetään niin perustuotteiden, jatkojalosteiden ja biotuotteiden vaatimukset.

Mitkä ovat Paltamon tehtaan ympäristövaikutukset?

Tehtaan ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA). Tulokset on raportoitu ja julkaistu.

Miten sellua valmistetaan?

Sellun valmistus alkaa raaka-aineen eli kuitupuun kuorimisella ja hakettamisella. Puuhake keitetään sellukattilassa, jossa erotetaan puun selluloosakuidut, hemiselluloosa ja ligniini toisistaan. KaiCellin tuotantomenetelmä on emäksinen sulfaattimenetelmä. Keittoprosessi voi olla jatkuvatoiminen prosessi tai panoksittain toimiva ns. eräkeitto.

Keitetty massa on väriltään ruskeahko ja se pestään sekä valkaistaan. Sellumassa kuivataan ja toimitetaan edelleen jatkojalostettavaksi.

Sellun keitossa syntynyt lipeäliuos väkevöidään haihduttamalla suurin osa sen sisältämästä vedestä ja se poltetaan. Samalla keittokemikaalit saadaan talteen ja polttaminen tuottaa tehtaan tarvitseman energian ja energiaa vielä huomattavasti ylimäärinkin syötettäväksi vihreänä sähköenergiana valtakunnan verkkoon.

Mistä tehdas ottaa tuoreveden?

Raakavesi otetaan Oulujärvestä.

Minne puhdistetut poistevedet johdetaan?

Puhdistetut jätevedet johdetaan Oulujärveen. Jätevesien puhdistusteknologia valitaan BAT-periaattein (BAT = Best Available Technology, paras käytettävissä oleva teknologia).

Miten sulfaatteja muodostuu sellutehtaassa?

Sellutehdas käyttää rikkihappoa valkaisukemikaalien valmistukseen ja prosessien pH:n säädössä. Tehtaan jätevesissä oleva sulfaatti on peräisin em. käyttökohteista. Jätevesissä olevan sulfaatin määrää pyritään vähentämään optimoimalla kemikaalien käyttöä ja etsimällä korvaavia vaihtoehtoja.

Suomessa on 17 sellutehdasta, keskustellaanko niiden yhteydessä sulfaateista?

Sulfaatit ovat pitkään olleet hallinnassa sellutehtaissa eikä ne ole aiheuttaneet ympäristönsuojelullisia haittoja vesistöissä. Monet sellutehtaat ovat Paltamon yksikköä suurempia ja sijaitsevat pienempien vesistöjen äärellä. Joten jo lähtökohtaisesti Paltamon kuormitus on pienempää, kuin olemassa olevissa sellutehtaissa Suomessa ja maailmallakin. Olemassa olevien laitosten yhteydessä sulfaattipitoisuudet ovat olleet hyvin hallinnassa ja niiden teknologia on koettua. Myös KaiCellin sellutehtaan prosessit perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaa teknologiaan (BAT = Best Available Technology).

Mistä AOX-päästöt muodostuvat?

AOX eli kloorautuneet orgaaniset yhdisteet muodostuvat sellun valkaisuprosessissa, kun klooridioksidi reagoi sellumassan kanssa, joka samalla vaalenee.

Miten olemassa olevien sellutehtaiden AOX-päästöt ovat kehittyneet?

AOX-päästöt vähenivät jo 90-luvulla, kun sellun valkaisussa luovuttiin alkuainekloorin käytöstä. Nykyään, kun valkaisussa käytetään klooridioksidia ja sen käytön minimoimiseksi vielä lisäksi happea ja peroksidia, ovat AOX-päästöt vähentyneet merkittävästi. Nykyisillä AOX-päästötasoilla ei ole havaittu olevan vaikutuksia ympäristöön.

Kuinka KaiCell Fibers rahoittaa investoinnin?

Nykyiset osakkeenomistajat uskovat, että Paltamon tehdashankkeen toteuttaminen on sijoittajia houkutteleva liiketoimintamahdollisuus Johto tavoittelee potentiaalisia kumppaneita, joilla on resurssit ja ymmärrys toimialasta.