19/12/2017

Kaicell Fibersin ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmis - esittelytilaisuus tammikuussa 2018 Paltamossa

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on lakisääteinen osa merkittävien hankkeiden suunnittelua. Sen avulla arvioidaan hankkeen vaikutuksia ennen kuin toimintaan liittyvistä luvista tehdään päätöksiä. Hanketta suunnitteleva yritys vastaa tarvittavien selvitysten tekemisestä, ja menettelyä ohjaa viranomainen. Tiedon jakaminen ja sidosryhmien osallistaminen ovat YVA-arvioinnin keskeisiä osia.

YVA:n sisältö

Biotuotehehtaan YVA-ohjelmassa kuvataan hankealueen ja sen ympäristön nykytila sekä esitetään suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Arvioitavia asiakokonaisuuksia ovat mm. vaikutukset vesistöihin, ilmanlaatuun, liikenteeseen, luontoon sekä melu- ja tärinävaikutukset. Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin kiinnitetään erityishuomiota.

Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden kannanottojen perusteella ja sen tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka valmistuu maaliskuussa 2018.

YVA-vaihtoehdot

YVA – vaihtoehdoilla kartoitetaan hankkeen aiheuttamat vaikutukset ympäristöön ja lopullinen lupahakemus tarkentuu kesään 2018 mennessä. Vaihtoehdoilla halutaan selvittää tuotantolaitosten mahdolliset vaikutukset.